Kontakti:


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GEO Mērniecība”

Vienotais reģistrācijas Nr. 45403028111

PVN maks. reģ. Nr. 45403028111


Juridiskā adrese:

"Meža Rasas", Spunģēni, Krustpils pag.,

Krustpils nov., LV-5204

Informatīvais tālr.: 29424536

e-pasts: geomernieciba@inbox.lv

 

Biroja adrese:

Jaunā iela 79c, Jēkabpils, LV5201

Tālr.: 29424536

E-pasts: geomernieciba@inbox.lv


Norēķinu rekvizīti:

Banka: AS „SEB banka”,
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV51UNLA 005 001 660 846 7