Nozari reglamentējošā likumdošana


Mērniecībā

Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība

Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos

Aizsargjoslu likums

Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā

Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem

Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem


Zemes ierīcībā

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums

Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem

Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā

Zemes ierīcības likums

Zemes ierīcības projektu izstrādes noteikumi

 

Ģeodēzijā

Ģeotelpiskās informācijas likums

Ģeodēziskie darbi būvniecībā

Vispārīgie būvnoteikumi

Inženierizpētes noteikumi būvniecībā

Būvniecības likums

 

Noderīgas saites

 

Kartes

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija

Balticmaps

Latvijas Mērnieku biedrība

Mernieks.lv

Mikrostation programmatūras izplatītājs

Valsts zemes dienests

VZD datu publicēšanas protāls

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

Latvijas Republikas tiesību akti

 

Mērniekiem – instrumentu iegāde Latvijā: